GDPR

Centrum účelových zariadení, Rekreačná 13, 921 01 Piešťany, IČO 42 137 004 (ďalej len „CÚZ“) ako poskytovateľ rekreačnej starostlivosti vrátane poskytovania stravovacích a ubytovacích služieb a služieb spojených s uspokojovaním športových a spoločenských potrieb pre príslušníkov Policajného zboru a ďalších ozbrojených bezpečnostných zborov, príslušníkov Hasičského a záchranného zboru, príslušníkov Horskej záchrannej služby a zamestnancov MV SR, rozpočtových a príspevkových organizácií v pôsobnosti MV SR, ako aj pre ďalšie osoby zaviedla opatrenia na zaistenie legálnosti, dôvernosti, spravodlivosti a transparentnosti spracúvania osobných údajov tak, aby od 25. 5. 2018 dosiahla čo najlepší súlad s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“).

Spravodlivé a transparentné spracúvanie osobných údajov je podmienené informovanosťou dotknutej osoby o existencii každej spracovateľskej činnosti, ktoré prevádzkovateľ vykonáva, ako aj o účeloch tejto činnosti. Informácie súvisiace so spracúvaním osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby poskytuje CÚZ dotknutej osobe v čase získavania osobných údajov, alebo ak sa osobné údaje získali z iného zdroja, v primeranej lehote po získaní osobných údajov v súlade s GDPR a zákonom o ochrane osobných údajov. Prevádzkovateľ získava a spracúva osobné údaje dotknutých osôb na nasledovné účely:

Informácie v súlade s čl. 13 GDPR o každom účele spracúvania osobných údajov sú prístupné po kliknutí myšou na príslušný účel spracúvania osobných údajov.

Práva dotknutých osôb

Základnou premisou zavedenia GDPR je umožniť dotknutým osobám väčšiu kontrolu nad osobnými údajmi, ktorá spočíva v aplikácii práv dotknutej osoby. Práva ustanovenú GDPR sú právo na prístup k osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov (právo na zabudnutie), právo na obmedzenie spracúvania, právo na prenosnosť osobných údajov, Právo namietať proti spracúvaniu vrátane namietania proti profilovaniu (ak sa vykonáva), právo podať sťažnosť dozornému orgánu, právo odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov.